Algemene Voorwaarden


Deze 'Algemene Voorwaarden Consument' zijn van toepassing op de relatie tussen MijnWinkel en de
Consumenten. Winkeliers verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden Winkelier'

Artikel 1: DEFINITIES
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: het product- en dienstenaanbod van de Winkelier dat door de Consument via het Platform bij de Winkel kan worden besteld.
Bestelling: een bestelling van de Consument via het Platform bij de Winkelier van het door de Consument
geselecteerde Aanbod.
Fooi: vrijwillig door een Consument betaald bedrag dat bestemd is voor de koerier die de Bestelling aflevert.
Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van MijnWinkel en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Winkel(ier): een bedrijf dat producten, diensten, maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
Winkel(ier) informatie: de informatie van de Winkelier met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (kleding, voedsel, diensten, maaltijden, bijgerechten, opties, dranken en overige), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door MijnWinkel worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de relevante Winkel.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen MijnWinkel en de Consument en elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Partijen: MijnWinkel en de Consument;
Schade: alle door de Consument geleden directe vermogensschade. Indirecte schade en gevolgschade zijn uitdrukkelijk uitgesloten van Schade;
MijnWinkel: MijnWinkel Plaza B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd en kantoorhoudend te F.A. Sesselersingel 25, 2235 TW Valkenburg, en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 78159431;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 
Artikel 2: ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze Algemene Voorwaarden Consument zijn slechts van toepassing op de Service. MijnWinkel is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Winkelier van toepassing. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de Winkelier aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod. De Consument is gebonden aan de Bestelling indien het gaat om bestelling van bederfelijke waar. In zo’n geval heeft de Consument geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Winkelier op grond van artikel 8 hieronder, adviezen en leveringen die daarmee verband houden.
2. MijnWinkel verwerkt persoonlijke gegevens van de Consument. Op verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

Artikel 3: AANBOD
1. MijnWinkel publiceert het Aanbod namens de Winkeliers op het Platform, overeenkomstig de door de Winkeliers aangeleverde Winkelinformatie. MijnWinkel aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Winkelinformatie op het Platform. De Winkel kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Consument allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met de Winkel voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
2. MijnWinkel geeft alle Winkelinformatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
3. MijnWinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

Artikel 4: OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MijnWinkel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door MijnWinkel is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft MijnWinkel passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal MijnWinkel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. MijnWinkel kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien MijnWinkel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Overeenkomst kan alleen door Winkelier worden uitgevoerd als de Consument correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MijnWinkel of de Winkelier te melden.
6. In verband met informatie over de status van de Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling met bederfelijke goederen telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de Winkelier als MijnWinkel.
7. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
8. Als de bezorging van de Bestelling door MijnWinkel wordt uitgevoerd namens de Winkelier, kan MijnWinkel bezorgkosten rekenen aan de Consument. De actuele bezorgkosten worden op het Platform vermeld voordat een Consument een Bestelling plaatst. Een factuur voor deze bezorgkosten kan bij MijnWinkel worden aangevraagd.
9. Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Winkelier, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van MijnWinkel is weergegeven.
10. Bij aflevering van de Bestelling kan de Winkelier vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Consument zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de Winkelier de betreffende producten aan de Consument te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
11. MijnWinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
12. Na het plaatsen van de Bestelling kan de Consument naar eigen goeddunken kiezen voor het geven van een fooi aan een koerier via de beschikbare online betaalmethoden.
13. De Fooi is bedoeld voor de koeriers en kan niet worden beschouwd als betaling voor diensten van MijnWinkel. MijnWinkel zal daarbij alleen optreden als tussenpersoon en overdrager van de fooien.
14. MijnWinkel zal de Fooi overmaken aan de koeriers als deze direct door de Winkelier zijn ingeschakeld. Als een koerier niet via MijnWinkel maar rechtstreeks door de Winkelier wordt ingeschakeld, maakt MijnWinkel de Fooi over naar de Winkelier en is de Winkelier verplicht de Fooi aan de koerier uit te betalen. MijnWinkel kan de overdracht van de Fooi van de Winkelier naar de koerier niet garanderen of hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.
15. Nadat de Consument een bevestiging van het betalen van de Fooi heeft ontvangen, kan de Fooi niet meer worden terugbetaald of geretourneerd.

Artikel 5: HERROEPINGSRECHT
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. MijnWinkel mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
- als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. MijnWinkel mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de Bestelling van bederfelijke producten zoals bijvoorbeeld voedsel.

Artikel 6: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als MijnWinkel hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
4. De bedenktijd is niet van toepassing op de Bestelling van bederfelijke goederen.

Artikel 7: BETALING
1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is de Consument verplicht om de Winkelier te betalen voor de Bestelling. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de Winkelier aan de deur of op de afhaallocatie.
2. Behoudens het bepaalde in artikel 96 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door de Consument gebruikte betaalmethode, zal de verwerking hiervan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen
3. De Winkelier heeft MijnWinkel geautoriseerd om namens de Winkelier de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen
4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
5. In afwijking van het vorige lid kan MijnWinkel producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar MijnWinkel geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
6. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw

Artikel 8: LEVERING EN UITVOERING
1. MijnWinkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan MijnWinkel kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal MijnWinkel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Voor bederfelijke Bestellingen zal de Consument direct worden geïnformeerd of de Bestelling kan plaatsvinden. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal MijnWinkel het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij MijnWinkel tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan MijnWinkel bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 9: DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als MijnWinkel voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Duur:
1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 
Artikel 10: OVERMACHT
Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, brand, ziekte, oorlog of natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen. Als de overmachtssituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, heeft MijnWinkel het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat MijnWinkel iets verschuldigd is. Voor de levering van bederfelijke Bestellingen geldt een overmachtssituatie indien deze langer dan 3 dagen duurt. Voor Bestellingen waarvoor consumptie dezelfde dag geldt, gaat de overmachtssituatie in indien deze langer duurt dan 4 uur. De bestelling wordt in dat geval geannuleerd en het bedrag dat is betaald wordt geretourneerd aan de Consument.

Artikel 11: NAKOMING
1. De Winkelier staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften..
2. Indien een product niet werkt is de Winkelier gerechtigd naar eigen inzicht het product te herstellen of te vervangen. In geen geval overschrijdt de aansprakelijkheid van MijnWinkel in totaal de vergoedingen die feitelijk door de Consument aan MijnWinkel zijn betaald.
3. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van 1 (één) jaar nadat de Consument met de schade en met MijnWinkel als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Deze bepaling is niet van toepassing op bederfelijke Bestellingen, in zulks geval dient er direct melding gemaakt worden door de Consument.
4. MijnWinkel is niet aansprakelijk voor Schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Consument.

Artikel 12: OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. MijnWinkel heeft het recht om de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige compensatie, indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet ondanks daartoe te zijn aangemaand.
2. MijnWinkel is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst direct te ontbinden, in het geval zoals genoemd hierboven (artikel 12 lid 1). Ingeval van zodanige ontbinding is Consument aan MijnWinkel een onmiddellijk opeisbare vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het totaal van de termijnen die Consument bij het in stand blijven van de Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met buitengerechtelijke invorderingskosten van 10% van het totale openstaande bedrag, met een minimumbedrag van EUR 150,-. Deze vergoeding laat het recht van MijnWinkel om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen onverlet.
 
Artikel 13: INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, knowhow en alle andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of ze geregistreerd of niet geregistreerd zijn, liggen bij MijnWinkel voorafgaand aan het aangaan van deze overeenkomst, blijft het respectieve eigendommen van MijnWinkel en wordt niet toegewezen aan een tegenpartij. De partijen komen overeen dat intellectuele eigendomsrechten die in het kader van deze overeenkomst zijn gecreëerd eigendom blijven van MijnWinkel.

Artikel 14: KLACHTENREGELING
1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Winkelier te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de winkel en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de Winkelier. MijnWinkel kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van MijnWinkel op het in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden Consument aangegeven contactadres.
3. Nadat de klacht door MijnWinkel is ontvangen zal MijnWinkel zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. MijnWinkel streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Winkelier (lid 1) of MijnWinkel (lid 2).
5. Op al de aanbiedingen, overeenkomsten van MijnWinkel en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: INGANGSDATUM
Deze Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juni 2020